Novelle

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder novellen?
Forfatter Hvem har skrevet historien? Relevant information om forfatteren.
Serie Er den en del af en novellesamling?
År Hvornår er novellen skrevet?
Litterær periode Den tid, som novellen er skrevet i. Eksempler: Det moderne gennembrud, efterkrigstiden, 80'erne, 90'erne, i dag.
Genretræk
Er der tydelige genretræk?
Læs mere om genretræk i noveller.
Undergenre
Realistisk novelle
SMS-novelle
 
2. Komposition
Indre komposition (handling)
Resume Genfortæl handlingen i korte træk, og forklar plottet i historien (Hvad er det, som hovedpersonen skal?)
Konflikt
Hvad er konflikten? (problemet som bærer handlingen).
Hvad forhindrer hovedpersonen i at nå nemt hen til sit mål?
Vendepunkter
Hvor i handlingen tager historien vigtige drejninger.
Handlingsforløb
Hvordan forløber handlingen:
 • Lineært handlingsforløb (kronologisk)
 • Opbrudt handlingsforløb (tidsspring, flashback osv.)
 • Cirkulært handlingsforløb
 • Parallelle handlinger
 • Se mere om handlingsforløb
Handlingslinje
Lav eventuelt en handlingslinje.
 
Du kan bruge en handlingslinje til at vise og forklare handlingens forskellige dele og vendepunkter.
Fortalt tid
Fortalt tid: Hvor lang tid spænder handlingen over? Fx: en dag, en time, en uge.
Fortællekneb
Tre-akter-model
Tre-akter-modellen (også kaldet Plot-point-modellen) kan bruges til at vise om handlingen er inddelt i 3 akter, og hvor vendepunkterne er. 
 1. Begyndelse + vendepunkt
 2. Handling + vendepunkt
 3. Afslutning
Tre-akter-modellen kan fx bruges, når berettermodellen ikke bruges.
Berettermodel Anslag, præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, klimaks, udtoning.
Ydre komposition (udseende)
Layout
Er der noget særligt ved novellens layout? Hvilken effekt har det?
Eksempler:
 • Forskellige skrifttyper (font) i teksten?
 • Tydelige afsnit eller inddelinger?
 • Billeder eller grafik?
 
3. Personer
Fortæller / synsvinkel
Hvilken type fortæller er der i teksten? Er det en jeg-fortæller, en 3.personsfortæller, en alvidende fortæller?
 
Er der indre eller ydre synsvinkel?
Skiftes der synsvinkel undervejs, til en anden person? (Sjældent)

Ekstra (hvis det er relevant): 
Er tekstens sprog eller indhold på nogen måde påvirket af fortælleren? Fx hvis man kan mærke, at fortælleren er et barn eller optræder utrovædig (læs mere her)
Hovedperson Hvem er hovedpersonen?
Hvilke kendetegn, personlighedstræk har personen?
Hvad er hovedpersonens motivation i historien? Har personen et mål?

Lav en personkarakteristik af en eller flere vigtige personer.

Ekstra (hvis det er relevant):
Kan du identificere dig med personen? Hvad genkender du?
Er personen repræsentant for en større gruppe af mennesker?
Hvordan er personen vigtig for historien? Beskriv personens rolle.
Bi-personer Andre personer som kan være vigtige for historien, men som ikke er beskrevet så grundigt som hovedpersonen.
Relationer
Hvilke relationer har hovedpersonen til de andre personer i novellen? (Familie, venner, kæreste, fjende, fremmed osv.)
 
Beskriv de vigtigste relationer: Hvordan har de det med hinanden? Er de uvenner, anspændt, elskende, beskyttende osv.
 
Brug eventuelt relationsmodellen for at skabe overblik.
Karakteristik Lav en indre og ydre personkarakteristik af en eller flere vigtige personer i novellen.
Personudvikling
Hvordan udvikler personen sig igennem handlingen? 
Gennemgår personen en overgang eller forandring?
Gennemgår personen et statusskift?
 
Brug eventuelt disse værktøjer:
Navne-symbolik
Har navnene på personerne en symbolsk betydning?
 
Nogle gange betyder personernes navne noget, og har betydning for, hvordan vi skal opfatte dem i historien. Der findes oversigter over navnes betydninger i bøger og på nettet?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Find eksempler i teksten hvor miljøet bliver beskrevet af forfatteren. Er der noget særligt at bemærke om den måde, miljøet beskrives på?
 
Sted:
Der, hvor handlingen foregår. Fx Danmark, Sverige, gymnasie, lejlighed, på landet, en båd osv.

Omgivelser / sociale forhold:
Fx underklasse, mellemklasse, overklasse, parcelhus-kvarter, kriminelt-miljø, på gaden, ghetto, krigshærget område osv.

Lav en miljøbeskrivelse.
Miljø (betydning)
Er miljøet vigtigt for personerne, meningen og ideen med historien? 
 
Bruges miljøet til at afspejle hovedpersonen?
Altså: bliver miljøet beskrevet for, at vi bedre kan forstå personens væremåde og følelser?
 
Har miljøet symbolsk betydning?
Eksempel 1: en skov = det ukendte, farlige
Eksempel 2: En mennesketom gade = ensomhed osv.
Tid
Hvilken tid foregår novellen i.
Eksempler: Det moderne gennembrud, under 2. Verdenskrig, efterkrigstiden, 1980’erne, vores tid, fremtiden eller andet?
 
Er tiden den samme som den tid, novellen er skrevet i?
 
Er tiden vigtig?:
Bruger novellen tiden, den foregår i, til noget? 
Tegner den et billede af tiden?
 
5. Virkemidler
Sproglig stil
Hvordan er den sproglige stil i novellen:
 • Minimalistisk (showing not telling)
 • Beskrivende (mange detaljer, tillægsord)
 • Malerisk (billedrigt, udtryksfuldt)
 • Sansende (Mange beskrivelser med brug af sanser)
 • Følelsesbetonet (Fortællerens sind smitter af på sproget)
 • Høj stil (svært sprog, intellektuelt, formelt)
 • Lav stil (let sprog, normalt, hverdagsagtigt)
 • Gammeldags sprog
Find eksempler i novellen, hvor forfatteren bruger sproglige virkemidler. Sproglige virkemidler er der, hvor forfatteren "leger" med sproget.
 
1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i novellen).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har forfatteren valgt at bruge disse virkemidler?
 
Se oversigten over "sproglige virkemidler"

Eksempler på virkemidler: Metaforer, gentagelser, overdrivelser, bandeord, rim, opremsninger, m.m.
Efterlader forfatteren "tomme pladser" i novellen, hvor læseren selv skal forestillie eller gætte sig til indholdet?
Symboler
Findes der ting eller begreber i novellen, som kan have en symbolsk betydning.

Eksempler:
En vissen blomst = en kærlighed, som er 'visnet hen'.
En mur = en grænse mellem noget...
Plotnøgle
Findes der en plotnøgle i novellen?
Hvor er den? / hvordan skal den forstås?
Tone
Hvilken tone (stemning) er der i novellen?
Hvorfor har forfatteren valgt denne stemning?
Hvad er med til at skabe denne stemning?
 
Eksempler:
- Alvorlig, mystisk, humoristisk, romantisk, ironisk, tragisk, spændende, erotisk, mørk, positiv, energisk, barnlig, trist, sørgelig, magisk, realistisk, overdrevet, kunstnerisk, plat osv.
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilket tema behandler novellen?
Fx: Kærlighed, pubertet, sygdom, ensomhed, mobning, venskab.
Der kan sagtens være flere temaer.
Intertekstualitet
Har novellen steder, hvor der bevidst peges på, eller lånes, indhold fra andre kendte tekster, film eller billeder.
Budskab
Hvad vil novellen lære os?
Er der en ide?
Politik og samfund
Har novellen en holdning til det samfund den beskriver? Hvilken?
Kan man sige, at novellen er samfundskritisk eller samfundsbevarende?
Titel
Hvilke forventninger får man når man læser titlen?
Hvad betyder titlen? Symbolik?
Er der ordspil, ironi, hints eller andet i titlen?
Er der sammenhæng med handlingen?
Slutning
Hvordan slutter novellen?
 • Positiv / harmonisk slutning
 • Åben slutning
 • Negativ / mørk slutning
Hvorfor slutter novellen som den gør?
Målgruppe
Hvem er novellen til? Hvem vil få mest ud af at læse novellen?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om novellen?
Hvilke tanker og følelser vækker novellen i dig?
Kommer budskabet ud?
Ville du anbefale den til andre?
Perspektivering
Hvilke andre tekster kan man sammenligne novellen med?
Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale p� indidansk.dk m� downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node