Webdok

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder webdok'en?
Forfatter(ere)
Hvem står bag: tekst, billeder, video, grafik?
Udgiver
Hvem har udgivet den? DR, TV2 Østjylland, Jyllands Posten osv.
Udgivelsesdato Hvornår blev den udgivet?
Genretræk
Hvordan kan man se at dette er en webdok?
- Find eksempler på tydelige genretræk.
 
Er teksten skrevet som en bestemt type artikel?
 
2. Komposition
Ydre komposition
Layout-elementer
Hvilke elementer er der brugt til webdok'ens layout?
 
Tekstelementer: 
Grafiske elementer: 
 • Billeder
 • Grafik
 • Faktabokse
 • Videoer
 • Interaktion (se boks under)
 • Andet
Interaktion
Kan læseren interagere med tekst og grafik? Eksempler:
 • Knapper, der kan trykkes på
 • Ting, der skifter farve, når musen berører
 • Grafik eller tekst, der kan foldes ud
 • Andet
Opbygning
Opbygning (tekst)
Er indholdet delt op i afsnit?
Hvordan fremgår afsnittene?
Er der mellemrubrikker? Hvad afslører de?
Er der andre inddelinger af indholdet?
 
Opbygning (grafik): 
Hvordan bruges de grafiske elementer i opbygningen?
Gøres der fx brug af video fra begyndelsen eller først senere? Hvor stor en rolle spiller muligheden for interaktion?
Indre komposition
Tema
Hvilket tema behandler webdok'en?
Fx: religion, sociale medier, terror, indvandrere, teknologi, angst, fattigdom, hash osv.
Handling
Hvad handler webdok'en om?
Inddelinger i teksten
Skab et overblik over indhold og afsnit i teksten.

Hvordan er indholdet bygget op? Eksempel:
 • Start (præsentation)
 • Midte (uddybning, behandling af emnet)
 • Afslutning (konklusion)
Tilgang
Hvilken tilgang har webdok'en til dens emne:
 • observerende
 • fortællende
 • forklarende
 • undersøgende, belysende
 • problematiserende
 • ren underholdning
 • andet?
Handlingslinje
Lav evt. en handlingslinje, hvor du viser hvordan indholdet er sat sammen.
 
Giv afsnittene overskrifter, hvis det ikke allerede fremgår. 
 
3. Personer
Personer
Hvem medvirker i webdok'en?
Er der en slags hovedperson, som er i centrum?
Tager indholdet udgangspunkt i en bestemt person (biografi)?
Karakteristik
Lav beskrivelser af de vigtigste personer.
Lav evt. en personkarakteristik.
Interviews
Bruges der interviews?
Hvem interviewes og hvad bruges det til?
 
Bliver der brugt pålidelige kilder: - eksperter, autoriteter, politikere, fagfolk, nær familie osv.
 
4. Miljø / tid
Miljø
I hvilket miljø foregår indholdet?
Er miljøet vigtigt for webdok'ens indhold?
Spiller vejret en rolle?
Tid
1) Prøver webdok'en at beskrive noget om en bestemt tid / periode?
 
2) Beskriver den tendenser eller strømninger i den tid, den foregår i? (Er den tidstypisk?)
 
5. Virkemidler
Sproglige virkemidler
Sproglig stil
Hvordan er sproget i artiklen (Hvilken effekt har det?): 
 • Meget beskrivende. Fx brug af mange tillægsord.
 • Lav stil. Hverdagsagtigt. Let tilgængeligt sprog.
 • Høj stil. Svært tilgængeligt sprog.
 • Præcist sprog. Der gives kun nødvendige oplysninger.
 • Gammeldags sprog. Brug af ældre ord og termer.
 • Fagspecifikt sprog: mange fagord / ekspert-sprog.
 • Lånes der fra andre genrer, fx novelleagtigt sprog.
 • Andet: Fx kraftig brug af internationalt sprog / fremmedord.
Sprog og udtale
Find steder hvor man forsøger at forstærke indholdet eller pointerne i dokumentaren vha. sprog og udtale. Eksempler:
 • Gentagelser: fx. sætninger, ord, påstande
 • Argumentation: stærke argumenter, overbevisende retorik.
 • Appelformer: Etos logos, patos 
 • Artikulation: måder som ord og sætninger udtales på (kun til lyd)
 • Sprogbrug: fx bandeord, ekspertsprog, humor
 • Åbne spørgsmål og konklusioner: at du (modtageren) inviteres til at være med til at finde løsninger.
Fortællekneb
Hvordan forsøger journalisten at fastholde vores interesse?
 • Uopklarede / åbne spørgsmål
 • Forhaling / at trække tiden: Journalisten lader os vente længe, inden der kommer afklaringer eller pointer.
 • Spændingsopbygning: indholdet bliver mere og mere intenst.
 • Set up / pay off: dvs. at vi får oplysninger i starten, som umiddelbart kan virke overflødig, men som kommer til at spille en vigtig rolle senere. 
 • Teasere: Små dele af handlingen som vises, men som man først får at se/får forklaret i sin fulde længde senere. Dvs. man må vente på løsningen.
Visuelle virkemidler
Billed-kompositioner
Hvis, der er brugt billeder:
 
Vælg 2-3 relevante billeder til en kort billedanalyse. 
Filmiske virkemidler
Hvis, der er brugt filmsekvenser:
 
Hvordan bruges de filmiske virkemidler til at forstærke hele udtrykket? 
 
Eksempler på virkemidler:
Dramatiseringer
Låner webdok'en virkemidler eller fortællestil fra filmens verden?
 
Dette bruges fx ved introduktioner, spændende øjeblikke, afsløringer, rekonstruktioner eller andet.
Symbolik
Bliver der vist vigtige genstande eller rekvisitter, som kan have betydninger for den måde, vi skal opleve eller forstå indholdet?
 
Optræder der ting, som kan indeholde symbolik
Grafik / animation
Bruges der tegninger, animationer eller anden grafik?
 
Her er nogle eksempler:
 • Små tegnefilm som giver fx giver faktaviden om emnet
 • Statistikker, grafer, diagrammer
 • Computeranimationer, som viser og forklarer
 • Tegnesekvens: en hånd, der tegner det, der forklares om
 • Skilte, bannere og tekst på skærmen
 
6. Fortolkning
Vinkling
Hvilken vinkel har journalisten valgt?
 
Er der tale om "en lille historie i den store historie"? (læs mere om det under genretræk for webdoks)
 
Hvordan problematiserer* journalisten emnet?
- Stiller journalisten spørgsmål til emnet? Hvilke?
 
*Problematisering: Hvis emnet er "unge og mobiltelefoner" kunne en problematisering være - "Bruger de unge for meget tid med deres smartphone?"
Hensigt
Hvad er hensigten med webdok'en?
 
Ønsker journalisten at:
 • afsløre
 • problematisere
 • provokere
 • underholde
 • informere
 • andet?
Du kan eventuelt bruge mediemodellen.
Budskab
Er der et budskab i indholdet?
- Har journalisten en holdning til emnet? Hvilken?
- Er journalisten kritisk eller sympatisk overfor emnet?
Tone
Hvilken tone / stemning har webdok'en?
- Nysgerrig, mystisk, humoristisk, negativ, energisk, kritisk, troværdig, alvorlig osv.
Titel
Hvilke signaler sender titlen?
Hvordan passer titlen til indholdet i dokumentaren?
Hvilke forventninger får man, når man hører titlen?
Er der ordspil, ironi, humor, hints eller andet i titlen?
Målgruppe
Hvem tror du at webdok'en er rettet imod? (Hvem er målgruppen?)
Lykkes det at ramme målgruppen?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om webdok'en?
 • Er det en god webdok?
 • Lykkedes det at behandle emnet?
 • Hvilke tanker og følelser vækker den i dig?
 • Vil du anbefale den til andre? Hvorfor / hvorfor ikke?
Perspektivering
Hvilke andre webdoks, dokumentarer, artikler, historier eller andet - kan man sammenligne med?
 
Hvad er ens? / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node