Kortprosa

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder kortprosateksten?
Forfatter
Hvem har skrevet teksten?
Find relevant information om forfatteren.
Udgivelsessted
Hvor er teksten udgivet?
I et blad, på nettet, en avis, som en del af en bog?
År Hvornår er det skrevet?
Genre
Hvordan ser man at teksten tilhører genren kortprosa?
- Find eksempler på tydelige genretræk.
 
Er der tale om en undergenre? Realistisk kortprosa, fantastisk kortprosa.
 
2. Komposition
Ydre komposition (udseende)
Længde
Hvor lang er teksten.
Udseende
Hvordan ser teksten ud?
Er der noget særligt ved den måde teksten er sat op.
Afsnit Er teksten synligt inddelt i afsnit, strofer, områder eller andet?
Genreudtryk
Låner kortprosateksten udseende eller sprog fra andre genrer.
Dvs. minder det lidt om et digt, en novelle, et essay, et eventyr osv.
Indre komposition
Resume
Kort genfortælling af handlingen.
Lav eventuelt en handlingslinje.
Konflikt
Hvad er konflikten? (problemet som bærer handlingen).
Hvad forhindrer hovedpersonen i at nå nemt hen til sit mål?
Start og slutning Starter kortprosateksten in medias res og slutter den med en åben slutning? (Dette er mest almindeligt for denne genre)
Fortalt tid
Fortalt tid: Hvor lang tid spænder handlingen over? Fx: en dag, en time, nolge sekunder.
Tidsforløb
Kronologisk: Tingene sker i den rigtige rækkefølge
Flashback: Historien springer tilbage i tiden?
Flashforward: Historien springer frem i tiden?
De 3 K'er
Vis at teksten er opbygget over de 3 K'er:
- Kortfattet
- Koncentreret
- Kompleks
 
3. Personer
Fortæller / synsvinkel
Hvem fortæller historien?
1.- 2. eller 3.person-fortæller?
 
Indre / ydre synsvinkel
Skiftes der synsvinkel undervejs?
Hovedperson
Hvem er i centrum i handlingen?
Karakteristik
Lav beskrivelser af de vigtigste personer.
- Lav evt. en personkarakteristik.
Lyrisk jeg / du
Er der et "lyrisk jeg" eller "lyrisk du" i teksten?
Tekstens stemme
Indre monolog:
Har teksten en fortæller / stemme, som taler med sig selv?
 
Berettende:
Har teksten en stemme, som fortæller os om noget?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Hvor foregår handlingen?
Fx: Skole, i stuen, i naturen, i byen, en togstation, ingen steder osv.

Omgivelser
Hvordan er omgivelserne beskrevet? 
Miljø (betydning)
Hvorfor har forfatteren valgt dette miljø?
- Har miljøet en betydning for personen og handlingen?
- Afspejler miljøet hovedpersonens liv eller humør?
 
Har vejret eller årstiden en betydning? Fx:
Gråvejr = tristhed.
Forår = fornyelse, ungdom.
Tid Den tid, som handlingen foregår i
Eksempler: 1922, 80’erne, moderne tid, fremtiden, tidløs?
 
Er tiden, som er i handlingen, den samme som den tid teksten er skrevet i?
 
5. Virkemidler
Sproglige virkemidler
Find eksempler i teksten, hvor forfatteren bruger sproglige virkemidler. Sproglige virkemidler er der, hvor forfatteren "leger" med sproget for at forstærke indholdet.

1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i teksten).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har forfatteren valgt at bruge disse virkemidler?

Se oversigten over "sproglige virkemidler"

Eksempler på virkemidler: gentagelser, overdrivelser, bandeord, ironi, tempo, slang, negative/positive tillægsord, fagsprog, humor, kliché, talemåder mm.
Sproglig stil
Er der noget særligt at bemærke omkring sproget?
- Kortprosa eksperimenterer med sprog og form. Dvs. at måden det er skrevet på muligvis kan skifte undervejs osv.
 
Hvordan er den sproglige stil ellers i teksten:
  • Minimalistisk
  • Beskrivende (mange detaljer, mange tillægsord)
  • Høj stil (svært sprog, intellektuelt, formelt)
  • Lav stil (let sprog, normalt, hverdagsagtigt)
  • Gammeldags sprog
  • Andet?
Symboler
Er der ting eller begreber, som kan have en symbolsk betydning.
Idiomer
Bliver der brugt idiomer? (talemåder)
- Dette er ret almindeligt i kortprosa.
Intertekstualitet
Bliver der brugt hentydninger til andre tekster. (intertekstualitet)
Metaforer
Metaforer hører egentlig til sproglige virkemidler. Da de er meget almindelige i - og vigtige for genren lyrik, har de fået deres eget menupunkt her, så du ikke glemmer at kigge efter dem.
 
Forskellige typer metaforer:
Sammenligninger (fx Tågen lå som et tungt tæppe over byen).
Personificering (fx manden med leen = døden).
Besjæling (fx en talende eller dansende blomst).
Showing not telling
Gør teksten brug af "showing not telling", hvor det er handlinger, der styrer fortællingen?
 
Hvad står der mellem linjerne?
- Kortprosa er få ord med meget indhold. Vi ser ofte kun toppen af isbjerget. Man må selv dykke ned for at se hele isbjerget. Der kan stå meget "mellem linjerne"
Tomme pladser Er der "tomme pladser" i teksten, som læseren selv skal fylde ud?
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilket tema behandler teksten?
Fx: ungdom, sorg, kærlighed, had, krig, venskab, ensomhed osv.
Der kan sagtens være flere temaer.
Intertekstualitet
Har teksten steder, hvor der bevidst peges på, eller lånes indhold fra andre kendte tekster, film eller billeder
Budskab 
Hvad vil teksten fortælle os?
Vil den lære os noget eller bare vise os noget?
Politik og samfund
Er teksten et udtryk for den samtid, den er skrevet i?
Er den samfundskritisk?
Titel
Hvilke forventninger får man, når man læser titlen?
For titlen en anden betydning efter, at du har læst teksten?
Indholder den symbolik?
Er der sammenhæng mellem titel og indhold/handling?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om kortprosateksten?
Hvilke tanker og følelser vækker den i dig?
 
Kommer budskabet ud?
Vil du anbefale det/den til andre? Hvorfor?
Målgruppe
Hvilken målgruppe tror du teksten henvender sig til?
Perspektivering
Hvilke andre tekster kan man sammenligne med?
Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node