Eventyr

 
 
 
1. Info
Titel Hvad hedder eventyret?
Forfatter
Hvem har skrevet eventyret?
Find relevant information om forfatteren.
År Hvornår er eventyret skrevet?
Litterær periode Fx romantikken, det moderne gennembrud, andet?
Genre Folkeeventyr, kunsteventyr, myte, fabel....
Genretræk
Er der tydelige genretræk? Hvor?
Læs mere om genretræk i eventyr.
 
2. Komposition
Note: Man kan opdele komposition i indre og ydre komposition. Læs mere.
Resume Genfortæl handlingen i korte træk, og forklar plottet i historien (Hvad er det, som hovedpersonen skal?)
Konflikt
Hvad er konflikten? (problemet som bærer handlingen).
- Hvad forhindrer hovedpersonen i at nå nemt hen til sit mål?
Handlingslinje
Med en handlingslinje kan man vise:
 • vigtige steder i historien
 • om handlingen kan inddeles i forskellige dele
 • hvor historiens vendepunkter er.
Kontraktmodel Følger eventyret Kontraktmodellen (hjem–ude–hjem).
Tidsforløb
Hvor lang tid strækker handlingen sig over?
Er handlingen kronologisk?
De episke love
Følger eventyret nogle af De episke love.
 
Note: De episke love gælder især for folkeeventyr.
(Fx bagvægtsloven og gentagelsesloven)
 
3. Personer
Fortæller / synsvinkel
Fortæller:
Hvilken type fortæller er der i teksten?

Synsvinkel:
Bruges der indre, ydre, alvidende synsvinkel?
 
Fortællerens funktion:
Er fortælleren neutral eller kommenterende?
Vigtige personer
Hvem er hovedpersonen?
Hvilke kendetegn, personlighedstræk har personen?
Hvad er hovedpersonens motivation i historien? Har personen et mål?
 
Hvilke andre vigtige personer er med i eventyret?
Lav en personkarakteristik af en eller flere vigtige personer.
 
Er personerne flade eller runde?
 • Flade: Ydre beskrivelser. Vi hører kun om personens handlinger (ofte i folkeeventyr).
 • Runde: Indre og ydre beskrivelser. Vi hører om personens handlinger, tanker og følelser (ofte i kunsteventyr).
Ekstra (hvis det er relevant):
Kan du identificere dig med personen? Hvad genkender du?
Er personen repræsentant for en større gruppe af mennesker?
Relationer / Aktantmodel
Hvilke relationer har hovedpersonen til de andre personer i eventyret? (Familie, venner, fjende, osv.)
 
Brug eventuelt Aktantmodellen til at vise, hvad forholdet er mellem personerne (især folkeeventyr).
 
Relationsmodellen kan bruges, hvis aktantmodellen ikke dur.
Personudvikling
Hvordan udvikler personen sig igennem handlingen? 
Gennemgår personen en overgang eller forandring?
Gennemgår personen et statusskift?
 
Brug eventuelt disse værktøjer:
Navnesymbolik
Betyder navnene noget?
 
Eksempler:
Klods-Hans = klodset, en klods om benet...
Tornerose = smuk men kan stikke når man ikke er forsigtig...
Askepot = En der samler affaldet / asken op efter andre...
 
4. Miljø / tid
Miljø
1) Hvor foregår handlingen: Fx et slot, en skov, en hytte, en hule.
 
2) Sociale forhold: Hvilke vilkår lever personen under? Fx fattigdom, rig, overklasse, storfamilie osv.
 
3) Find eksempler i teksten, hvor miljøet bliver beskrevet. 
 • Er der noget særligt at bemærke om måden, miljøet beskrives på?
Miljø (betydning)
Hvad betyder miljøet for den måde, vi skal opfatte personer og handling på?
 
Afspejler miljøet hovedpersonen?
 
Har miljøet symbolske betydninger? Eksempler:
 • en skov = det ukendte, farlige,
 • et slot = det uopnåelige, succes
 • en frossen sø: tristhed, at sidde fast i livet
 • himlen = frihed, muligheder
 • en blomstereng: balance, fred, lykke
Har vejret eller årstiden på billederne en betydning? Fx:
Gråvejr = tristhed.
Forår = fornyelse, ungdom.
Tid
Hører eventyret til en bestemt tid? 
Hvor kan man se det i handlingen?
 
- Hold fx øje med beskrivelser af samfund, politik, religion, tøj, personers erhverv / titler.
 
5. Virkemidler
Symboler Fx: en blomst kan være symbol på kærlighed. (Ofte steder og ting).
Modsætninger Ond/god, ung/gammel, rig/fattig, glæde, sorg.
Magi Er der magiske elementer? Trolddom, hekse, trylleri, forbandelser, overnaturlige væsner osv.
Talmagi 3, 7, 9, 11, 13, 100.
Sproglige virkemidler
Sproglige virkemidler er der, hvor forfatteren "leger" med sproget.
I eventyr kan der være masser af sproglige virkemidler.
Find eksempler, hvor forfatteren bruger disse sproglige virkemidler.

1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i teksten).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har forfatteren valgt at bruge disse virkemidler?

Se oversigten over "sproglige virkemidler"

Eksempler på virkemidler: rim, gentagelser, remser, humor, overdrivelser, ironi, formelsprog, opremsninger, talemåder osv.
Plot-nøgle
Findes der en plotnøgle i eventyret?
Hvor er den, og hvordan skal den forstås?
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilket tema behandler eventyret?
Fx: kærlighed, pubertet, forfængelighed, ondskab, magt osv.
Der kan sagtens være flere temaer.
 
Morale
Hvad er moralen? Hvad vil eventyret lære os?
Prøver eventyret at belære eller opdrage os?
Er der andet interessant ved slutningen af eventyret?
Politik og samfund
Forholder eventyret sig til den samtid det er skrevet i?
Er det samfundskritisk? (kunsteventyr)
Titel
Hvilke forventninger får man når man læser titlen?
Er der ordspil, ironi, humor, hints eller andet i titlen?
 
Hvad betyder titlen? Symbolik?
Er der sammenhæng mellem titel og handling?
Målgruppe
Hvem er eventyret til? Hvem er målgruppen?
Kan man stadig læse det i dag og få noget ud af det?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om eventyret?
Hvilke tanker og følelser vækker eventyret i dig?
Kommer moralen ud til modtageren?
Vil du anbefale eventyret til andre? Hvorfor?
Perspektivering
Hvilke andre tekster kan man sammenligne eventyret med?
Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node