Lyrik

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder digtet / sangen?
Forfatter Hvem har skrevet det? Relevant information om forfatteren.
Serie Er den en del af en digtsamling (eller et album)?
År Hvornår er det skrevet?
Litterær periode Den tid, som digtet er skrevet i. Eksempler: Romantikken, Det moderne gennembrud, efterkrigstiden, 80'erne, 90'erne, i dag.
Type/genre
Traditionelt digt, prosadigt, knækprosa, sangtekst, rap.
Er der tydelige genretræk? Hvor?
 
2. Komposition
Ydre komposition (udseende)
Vers og strofer
Hvordan er teksten sat op?:
Rim
Versefødder
Kan det synges?
Er der et metrisk / rytmisk system?
Indre komposition (handling)
Fortællestil
Episk: berettende/fortællende, med en handling.
Dramatisk: talende, en stemme, dialog, replikker.
Lyrisk: sansende.
Resume
Kort genfortælling af handlingen?
Konflikt
Hvad er konflikten / problemet?
Inddelinger Kan stroferne inddeles med overskrifter?
Find ud af, om hver strofe har sin egen handling eller eget budskab.
 
3. Personer
Fortæller / synsvinkel
Hvilken type fortæller er der i teksten? Er det en jeg-fortæller, en 3.personsfortæller, en alvidende fortæller, medsyn, bagudsyn.

Synsvinkel:
Er der indre eller ydre synsvinkel?

Ekstra: Er tekstens sprog eller indhold på nogen måde påvirket af fortælleren? Fx hvis man kan mærke, at fortælleren er et barn.
Hovedperson/
begreb
Hvem eller hvad er i centrum?
Karakteristik
Hovedperson:
- Hvis det er en hovedperson: Lav en personkarakteristik.
 
Genstand eller et begreb
- Hvis det er en genstand eller et begreb som er i centrum: 
Lav en karakteristik.
Hvilke værdier er der lagt ind i genstanden eller begrebet?
Lyrisk jeg / du
Er der et "lyrisk jeg" eller "lyrisk du" i teksten?
Hvem er det og hvordan bruges det?
Digtets stemme
Indre monolog (taler indad):
Har digtet en fortæller / stemme, som taler med sig selv?
 
Berettende (taler udad):
Har digtet en fortæller / stemme, som fortæller noget til os?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Hvor foregår handlingen?
Fx: Skole, Bornholm, på landet, en drømmeverden, naturen osv.

Omgivelser / sociale forhold:
Hvad er omgivelserne? ghetto, krigshærget område, kriminelt-miljø, fattigt miljø, rigt miljø osv.
 
Er der lagt vægt på særlige sociale forhold? Fx at være kendt, hjemløshed, skilsmissefamilie, overklasse osv.

Lav en miljøbeskrivelse.
Miljø (betydning)
Hvorfor har tekstforfatteren/digteren valgt dette miljø?
  • Hvilken betydning har miljøet for handlingen?
  • Hvordan afspejler miljøet hovedpersonen?
  • Har miljøet en symbolsk betydning?
Tid Den tid, som digtet/sangen foregår i
Eksempler: 1922, 80’erne, moderne tid, fremtiden, tidløs?
 
Er tiden, som er i handlingen, den samme som den tid teksten er skrevet i?
 
5. Virkemidler
Sproglige virkemidler
Find eksempler teksten, hvor forfatteren bruger sproglige virkemidler. Sproglige virkemidler er der, hvor forfatteren "leger" med sproget.

1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i teksten).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har forfatteren valgt at bruge disse virkemidler?

Se oversigten over "sproglige virkemidler"

Eksempler på virkemidler: gentagelser, overdrivelser, bandeord, ironi, tempo, slang, negative/positive tillægsord, fagsprog, humor, kliché, talemåder mm.
Tomme pladser
Efterlader forfatteren "tomme pladser", hvor læseren skal læse mellem linjerne, for at forstå meningen?
Sproglig stil
  • Høj stil (svært sprog, intellektuelt).
  • Lav stil, (let sprog, hverdagsagtigt).
  • Minimalistisk / showing not telling
  • Beskrivende (mange detaljer, mange tillægsord)
  • Ung sprog (engelske udtryk, bandeord, slang)
  • Gammeldags sprog
  • Andet?
Ordklasser Er der en speciel ordklasse, som bliver brugt ofte?
Symboler
Ting eller begreber, som kan have en symbolsk betydning.
 
Eksempler (symboler):
Et spejl: at hovedpersonen ser på sin egen situation.
En vissen blomst: en kærlighed, som er 'visnet hen'. 
En blind vej: hovedpersonen sidder fast i sit liv.
 
Eksempel (symbolik): At en cykelkæde sprænger af kan betyde at hovedpersonen er ved at miste kontrollen over sit liv.
Metaforer
Metaforer hører egentlig til sproglige virkemidler. Da de er meget almindelige i - og vigtige for genren lyrik, har de fået deres eget menupunkt her, så du ikke glemmer at kigge efter dem.
 
Forskellige typer metaforer:
Sammenligninger (fx Tågen lå som et tungt tæppe over byen).
Personificering (fx manden med leen = døden).
Besjæling (fx en talende eller dansende blomst).
Plotnøgle
Hvis digtet/sangen har en historie/ en fortælling, kan der nogle gange være en Plotnøgle.
Hvor er den? Hvordan skal den forstås?
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilket tema behandler teksten?
Fx: ungdom, sorg, kærlighed, had, krig, venskab, ensomhed osv.
Der kan sagtens være flere temaer.
Intertekstualitet
Har digtet/sangen steder, hvor der bevidst peges på, eller lånes, indhold fra andre kendte tekster, film eller billeder
Budskab 
Hvad vil digtet/sangen fortælle os?
Er der en ide?
Melodi
Passer melodien til teksten, stemning osv.? (sangtekst)
Politik og samfund
Er teksten et udtryk for den samtid den er skrevet i?
Er den samfundskritisk eller samfundsbevarende?
Titel
Hvilke forventninger får man når man læser titlen?
Hvad betyder titlen? Symbolik?
Er der sammenhæng mellem titel og indhold/handling?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om digtet/sangen?
Hvilke tanker og følelser vækker digtet/sangen i dig?
Kommer budskabet ud?
Vil du anbefale det/den til andre? Hvorfor?
Målgruppe
Hvilken målgruppe tror du digtet/sangen henvender sig til?
Perspektivering
Hvilke andre tekster kan man sammenligne med?
Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node