Lyrik

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder digtet / sangen?
Forfatter Hvem har skrevet det? Relevant information om forfatteren.
Serie Er den en del af en digtsamling (eller et album)?
År Hvornår er det skrevet?
Litterær periode Den tid, som digtet er skrevet i. Fx: Det moderne gennembrud, efterkrigstiden osv.
Type/genre
Traditionelt digt, prosadigt, knækprosa, sangtekst, rap.
Er der tydelige genretræk? Hvor?
 
2. Komposition
Ydre komposition (udseende)
Vers og strofer
Hvordan er teksten sat op?:
Rim
Versefødder
Kan det synges?
Er der et metrisk / rytmisk system?
Indre komposition (handling)
Fortællestil
Episk: berettende/fortællende, med en handling.
Dramatisk: talende, en stemme, dialog, replikker.
Lyrisk: sansende.
Resume
Kort genfortælling af handlingen?
Konflikt
Hvad er konflikten / problemet?
Inddelinger Kan stroferne inddeles med overskrifter?
Find ud af, om hver strofe har sin egen handling eller eget budskab.
 
3. Personer
Fortæller / synsvinkel
Hvilken type fortæller er der i teksten? Er det en jeg-fortæller, en 3.personsfortæller, en alvidende fortæller, medsyn, bagudsyn.

Synsvinkel:
Er der indre eller ydre synsvinkel?

Ekstra: Er tekstens sprog eller indhold på nogen måde påvirket af fortælleren? Fx hvis man kan mærke, at fortælleren er et barn.
Stemme
(Kun hvis der er en fortæller, som er synlig i teksten og som fører teksten fremad)
 • Taler indad (indre monolog): Har digtet en fortæller / stemme, som taler med sig selv?
 • Taler udad (berettende): Har digtet en fortæller / stemme, som fortæller noget til os eller til nogen?
 • Andet?
Hovedperson / andet?
Hvem eller hvad er i centrum?
Det kan være en hovedperson, en ting, et begreb, naturen osv.
 
Hovedperson:
- Hvis der er en hovedperson:
Andet?
- Hvis det fx er en genstand, naturen eller et begreb som er i centrum: Lav en karakteristik.
 • Hvilke værdier er der lagt ind i det?
 • Hvilken betydning har det for fortælleren / digteren?
 • Tillægges denne ting eller begreb menneskelige egenskaber.
Lyrisk jeg / du
Er der et "lyrisk jeg" eller "lyrisk du" i teksten?
Hvem er det og hvordan bruges det?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Hvor foregår handlingen?
Fx: Skole, Bornholm, på landet, en drømmeverden, naturen osv.

Omgivelser / sociale forhold:
Hvad er omgivelserne? ghetto, krigshærget område, kriminelt-miljø, fattigt miljø, rigt miljø osv.
 
Er der lagt vægt på særlige sociale forhold? Fx at være kendt, hjemløshed, skilsmissefamilie, overklasse osv.

Lav en miljøbeskrivelse.
Miljø (betydning)
Hvorfor har tekstforfatteren/digteren valgt dette miljø?
 • Hvilken betydning har miljøet for handlingen?
 • Hvordan afspejler miljøet hovedpersonen?
 • Har miljøet en symbolsk betydning?
 • Spiller vejret eller årstiden en rolle? (Har det en betydning?)
Tid Den tid, som digtet/sangen foregår i
Eksempler: 1922, 80’erne, moderne tid, fremtiden, tidløs?
 
Er tiden, som er i handlingen, den samme som den tid teksten er skrevet i?
 
5. Virkemidler
Sprog og stil
 • Beskrivende sprog (mange detaljer, mange tillægsord)
 • Kunstnerisk sprog
 • Eksperimenterende sprog
 • Gammeldags sprog (ældre udtryk, ord og vendinger)
 • Ungdommeligt sprog (engelske udtryk, bandeord, slang) 
 • Høj stil (svært sprog, intellektuelt)
 • Lav stil, (let sprog, hverdagsagtigt)
 • Minimalistisk / showing not telling
Sproglige virkemidler
Find eksempler i teksten, hvor forfatteren bruger sproglige virkemidler. Sproglige virkemidler er der, hvor forfatteren "leger" med sproget for at forstærke indholdet.

1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i teksten).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har forfatteren valgt at bruge disse virkemidler?

Se oversigten over "sproglige virkemidler"

Eksempler på virkemidler: gentagelser, opremsninger, overdrivelser, bandeord, ironi, tempo, slang, negative/positive tillægsord, humor, talemåder m.m.
Metaforer
Metaforer hører egentlig til sproglige virkemidler. Da de er meget almindelige i - og vigtige for genren lyrik, har de fået deres eget menupunkt her, så du ikke glemmer at kigge efter dem.
 
Forskellige typer metaforer:
 • Sammenligninger (fx Tågen lå som et tungt tæppe over byen)
 • Personificering: fx manden med leen = døden)
 • Besjæling: fx en talende eller dansende blomst)
Symbolik Ting eller begreber, som kan have en symbolsk betydning.
 
Eksempler (symboler):
Et spejl: at hovedpersonen ser på sin egen situation.
En vissen blomst: en kærlighed, som er 'visnet hen'. 
En blind vej: hovedpersonen sidder fast i sit liv.
 
Eksempel (symbolik): At en cykelkæde sprænger af kan betyde at hovedpersonen er ved at miste kontrollen over sit liv.
Tomme pladser Efterlader forfatteren "tomme pladser", hvor læseren skal læse mellem linjerne, for at forstå meningen?
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilket tema behandler teksten?
Fx: ungdom, sorg, kærlighed, had, krig, venskab, ensomhed osv.
Der kan sagtens være flere temaer.
Intertekstualitet
Har digtet/sangen steder, hvor der bevidst peges på, eller lånes, indhold fra andre kendte tekster, film eller billeder
Budskab 
Hvad vil digtet/sangen fortælle os?
Rækker digteren ud til os eller handler det om digteren selv?
 
Er der flere betydnings-lag i teksten?
Melodi
Passer melodien til teksten, stemning osv.? (sangtekst)
Politik og samfund
Er teksten et udtryk for den samtid den er skrevet i?
Er den samfundskritisk eller samfundsbevarende?
Titel
Hvilke forventninger får man når man læser titlen?
Hvad betyder titlen? Symbolik?
Er der sammenhæng mellem titel og indhold/handling?
Målgruppe
Hvilken målgruppe tror du digtet/sangen henvender sig til?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om digtet/sangen?
Hvilke tanker og følelser vækker digtet/sangen i dig?
Kommer budskabet ud?
Vil du anbefale det/den til andre? Hvorfor?
Perspektivering
Hvilke andre tekster kan man sammenligne med?
Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node