Opinionsartikel

 
 
1. Info
Rubrik Hvad hedder artiklen?
Medie Hvor er artiklen udgivet? Avis / internet
Journalist Hvem har skrevet artiklen? 
Dato Hvornår er den skrevet?
Genre
Hvilken type opinionsartikel er det? Hvordan ser du det?
 
2. Komposition
Ydre Komposition (udseende)
Layout
Hvordan er artiklens layout?
 
Almindelige artikel-elementer
Rubrik, underrubrik, mellemrubrikker, manchet, byline, brødtekst, spalter. (se ordforklaringer)
 
Andre grafiske elementer?
Fotografi, faktaboks, fremhævede citater, tegninger, diagrammer, grafer, figurer osv.
Blikfang
Hvor er der blikfang i artiklen?
(Hvor og hvordan fanger artiklen dit øje?)
Rubrik / underrubrik
Hvilke signaler sender rubrikken? Hvilke forventninger får man?
Hvordan passer rubrikken til indholdet i artiklen?
Er der noget sætligt ved den? Ordspil, ironi, rim, humor, andet?

Er der en underrubrik og evt. manchet?
Hvordan "spiller de sammen" med rubrikken?
Indre komposition (tekstens indhold)
Emne
Hvad handler artiklen om?
 • Et aktuelt tema
 • En aktuel begivenhed
 • En problemstilling
 • Andet?
Vinkling
Vinkling: 
Hvilken vinkel har afsenderen valgt på emnet? (læs mere)
 
Hvordan behandles emnet? Forsøger artiklen:
 • at brede emnet ud - gøre os klogere på ...
 • at kommentere på emnet.
 • at debattere emnet.
 • at tage stiling til emnet.
 • at være kritisk overfor emnet.
 • at finde løsninger.
Inddelinger i teksten
Hvordan er artiklens indhold opbygget?
 
Eksempel:
 1. Start (præsentation af emnet)
 2. Uddybning (behandling af emnet)
 3. Afslutning (konklusion)
Er artiklen inddelt i afsnit?
 • Er der mellemrubrikker? Hvad afslører de?
 • Er der andre inddelinger af indholdet?
 
3. Personer
Afsender
Hvem udtaler sig i artiklen?
Hvordan er personen "kvalificeret" til at udtale sig om emnet?
Har personen en særlig baggrund, er kendt eller andet?
Kilder
Refereres der til forskellige kilder i artiklen? Fx eksperter, kendte mennesker, politikere osv. Hvilke kildetyper er de?
 
Hvordan er disse kilder vigtige for artiklen, og hvad bruges de til?: Eksempler: 
 • til at understøtte en holdning
 • til at bevise noget vha. resultater fra en undersøgelse
 • til at  informere om emnet
 • til at kommentere eller svare på
 • andet?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Indeholder artiklen beskrivelser af et bestemt miljø?
Er dette miljø vigtigt for artiklens indhold og budskab? Hvordan?
 
Hvis artiklen omhandler et bestemt mijø, så lav en grundig beskrivelse af miljøet.
Tid
Hvordan er artiklen koblet op på tiden: Handler den om:
 • noget der er aktuelt lige nu?
 • noget der er typisk for tiden (en tids-trend)? 
 • noget, der tilhører en anden tid?
 
5. Virkemidler
Sprog
Hvordan er sproget i artiklen (Hvilken effekt har det?): 
 
Sproglig stil
 • Lav stil. Hverdagsagtigt. Let tilgængeligt sprog.
 • Høj stil. Svært tilgængeligt sprog.
 • Ekspertsprog: mange fagord / ekspert-sprog.
 • Beskrivende. Fx brug af mange tillægsord.
 • Sprog fra andre genre: fx novelle, lyrik osv.
Humør og tone
 • Neutral, nysgerrig, undersøgende, spørgende
 • Positiv, optimistisk, tilfreds, glad
 • Negativ, pessimistisk, utilfreds, vred, desperat
 • Provokerende, udfordrende
 • Andet?
Sproglige virkemidler
Find eksempler i teksten, hvor afsenderen bruger sproglige virkemidler. Sproglige virkemidler er der, hvor afsenderen "leger" med sproget for at forstærke indholdet.
 
Forslag til fremgangsmetode:
 1. Hvor i teksten bruges der virkemidler? Marker stederne.
 2. Hvilke virkemidler bruges der?
 3. Hvad gør det ved teksten? Hvorfor bruges det? 
Eksempler på virkemidler: Metaforer, symbolik, gentagelser, overdrivelser, talemåder, ordsprog, bandeord, rim, ironi, opremsninger ... læs mere om sproglige virkemidler
Holdninger og argumentation
Holdninger 
Hvilke holdninger skinner igennem i artiklen?
Er de af politisk karakter, bundet op på et aktuelt emne, betragtninger fra hverdagen eller andet?
 
Hvordan er artiklen holdningspåvirkende? Forsøger den at udfordre, provokere, påvirke eller bevare en bestemt holdning?
 
Argumentation
Hvilke argumenter bruges der?
Er der belæg for disse argumenter: beviser, undersøgelser, personlig erfaring, faglig indsigt osv.
 
Bruges der eksempler eller cases til at forklare og overbevise med? Hvilken effekt har det?
 
Andet retorik: Bruges der andre sproglige metoder til at overbevise os?
Appelformer
Hvordan forsøger afsenderen at appellere til læseren?
Gøres der brug af nogle af de 3 appelformer:
 • Etos (tillid)
 • Logos (fornuft)
 • Pathos (følelser)
Symbolik
Bruges der grafik eller billeder der bærer en holdning eller en bestemt stemning: fx symbolske billeder, religiøse symboler, karikaturer osv.
 
Hvordan virker de på artiklen?
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilket tema behandler artiklen?
Fx: ungdomliv, økonomi, terror, sociale medier, religion osv.
Budskab
Hvad er hensigten eller budskabet med artiklen?
Hvad vil den med os?
Hvordan afsluttes artiklen: Er der en konklusion?
Kommer artiklen med løsninger eller løsningsforslag?
Målgruppe
Hvem er artiklen rettet imod / skrevet til?
Rammer den målgruppen?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du? Er artiklen god?
Hvilke tanker og følelser vækker artiklen i dig?
Kommer nyheden eller holdningen ud til modtageren?
Vil du kunne anbefale den til andre? Til hvem og hvorfor?
Perspektivering
Hvilke andre artikler eller andre tekster kan man sammenligne med? Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node