Informationsartikel

 
 
1. Info
Rubrik Hvad hedder artiklen?
Medie Hvor er artiklen udgivet?
Journalist Hvem har skrevet artiklen? 
Dato Hvornår er den skrevet?
Genre
Hvilken type informationsartikel er det?
 
2. Komposition
Ydre komposition (udseende)
Layout
Hvordan er artiklens layout?
 
Almindelige artikel-elementer:
Rubrik, underrubrik, mellemrubrikker, manchet, byline
brødtekst, spalter. (Se ordforklaring).
 
Andre grafiske elementer:
Fotografi, faktaboks, fremhævede citater, tegninger, karikaturer, diagrammer, grafer, figurer osv.
Blikfang
Hvor er der blikfang i artiklen?
(Hvor og hvordan fanger artiklen dit øje?)
Rubrik / underrubrik
Hvilke signaler sender rubrikken? Hvilke forventninger får man?
Hvordan passer rubrikken til indholdet i artiklen?
Er der noget særligt ved den? fx ordspil, ironi, rim, humor, andet?

Er der en underrubrik og evt. manchet
Hvordan "spiller de sammen" med rubrikken?
Indre komposition (tekstens indhold)
Emnet / nyheden
Hvad handler artiklen om?
 • En nyhed / aktuel begivenhed
 • En tidligere begivenhed
 • En kommende begivenhed
 • Et aktuelt emne
 • En person
 • Andet?
Vinkling
Hvilken vinkel har journalisten valgt? Læs mere her.
 
Hvordan behandles nyheden / emnet?
 • Forsøger artiklen at informere om emnet?
 • Forsøger artiklen at undersøge emnet?
 • Forsøger artiklen at løse noget eller finde svar?
Inddelinger i teksten
Skab et overblik over indholdet i artiklen. Hvordan er artiklen bygget op?
 • Er teksten delt op i afsnit?
 • Er der mellemrubrikker? Hvad afslører de?
 • Er der en start, midte, afslutning
 • Er der andre inddelinger af indholdet?
Artikel-modeller
Hvordan er artiklen opbygget for at fastholde vores interesse?
Er der gjort brug af: 
Modellerne bliver ofte brugt til informationsartikler. De afgører, hvordan historien leveres og i hvilken rækkefølge informationerne gives.
Nyhedskriterier
Opfylder artiklen helt eller delvist "De 5 nyhedskriterier".
 
3. Personer
Personer
Hvem møder vi i artiklen? Er der vigtige personer som deltager i artiklens indhold?
 
Handler artiklen om en bestemt person?
Hvis dette er tilfældet, så beskriv hvem personen er?
Interviews
Er der interviews (research-interviews)
Bruges der korte eller lange citater?
 • Hvem er blevet interviewet?
 • Hvilke vigtige udtalelser kommer de med?
 • Hvilke kildetyper er de?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Sted:
Danmark, København, skole, ulykkessted, udlandet, familie mm.
 
Omgivelser / sociale forhold (hvis det er relevant i artiklen):
Hvilke forhold er beskrevet? Fx: hjemløse, ghetto, krigszone, kriminelt miljø, finansverden, politikere, by, land, naturforhold osv.
Miljøbeskrivelse
Bruger journalisten miljøbeskrivelser?
Hvad bruges de til? (Fx til at fortælle noget om stedet, situationen eller de involverede personer)
 
Hvordan beskriver journalisten miljøet? Fx sansninger, stemninger eller følelsesmæssige oplevelser?
Tid
Hvilken tid* omhandler artiklens indhold?
 
* En nyhedsartikels indhold er altid højaktuel, hvorimod en baggrundsartikels indhold kan gå flere år tilbage for at genoptage en sag eller nyhed.
 
5. Virkemidler
Sproglig stil
Hvordan er sproget i artiklen, og hvilken effekt har det?: 
 • Beskrivende sprog: Fx brug af mange tillægsord.
 • Informativt sprog: Mættet, præcist sprog (ingen fyld).
 • Forklarende / formidlende sprog.
 • Fagspecifikt sprog: Mange fagord / ekspert-sprog.
 • Mange fremmedord.
 • Lånes der fra andre genrer? Fx novelleagtigt eller lyrisk sprog.
 • Andet?
Sproglige virkemidler
Find eksempler i teksten, hvor journalisten bruger sproglige virkemidler. Sproglige virkemidler er der, hvor journalisten "leger" med sproget for at forstærke indholdet.
 
1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i teksten).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har journalisten valgt at bruge disse virkemidler?
 
Se oversigten over "sproglige virkemidler"
 
Eksempler på virkemidler: Metaforer, symbolik, gentagelser, overdrivelser, talemåder, ordsprog, bandeord, rim, ironi, opremsninger, fagsprog m.m.
Indtryk og holdninger
Er der indtryk eller holdninger beskrevet i artiklen? Hvordan kommer de til udtryk.
 
(Det kan fx være at journalisten, eller en anden person i artiklen, fortæller om en smuk udsigt, et rart møde, en forskrækkelse osv.)
Appelformer
Hvordan forsøger afsenderen at appellere til læseren?
Gøres der brug af nogle af de 3 appelformer:
 • Etos (tillid)
 • Logos (fornuft)
 • Pathos (følelser)
Symbolik
Er der brugt grafik, der bærer en holdning eller en stemning?
(Fx symbolske billeder, religiøse symboler, karikaturer osv.)

Hvordan virker de på artiklen?
 
6. Fortolkning
Manchet
Hvilken funktion har artiklens manchet *?
 • Er det et lille resume af artiklen?
 • Er det ekstra oplysninger?
 • Er det en præsentation af "problemet" i artiklen?
 • Andet?
* Manchet: To eller flere linjer som er placeret lige inden artiklens start. En manchet er ofte et resume eller en præsentation af artiklens indhold.
Tema
Behandler artiklen et tema? Hvilket?
Fx: ungdomliv, økonomi, terror, sociale medier, religion osv.
Hensigt / budskab
Hvad er hensigten med artiklen?
Er der et budskab i artiklen? (ikke altid i informationsartikler)
Kommunikation
Hvordan kommunikerer artiklen/journalisten med læseren?
 
1. Artiklen oplyser informerer læseren
2. Artiklen tilkendegiver en mening
3. Artiklen ønsker at påvirke læserens holdning
Målgruppe
Hvem er artiklen rettet imod / skrevet til?
Hvordan ser man det?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du? Er artiklen god?
Hvilke tanker og følelser vækker artiklen i dig?
Kommer nyheden eller emnet godt ud til modtageren?
Vil du kunne anbefale den til andre? Til hvem og hvorfor?
Perspektivering
Hvilke andre artikler eller andre tekster kan man sammenligne med? Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node