Artikel

 
 
1. Info
Rubrik Hvad hedder artiklen?
Medie Hvor er artiklen udgivet? Avis / internet
Journalist Hvem har skrevet artiklen? 
Dato Hvornår er den skrevet?
Genre
Hvilken artikel-genre er det? (Find tydelige genretræk)
 
2. Komposition
Ydre Komposition (layout)
Layout
Hvordan er artiklens grafiske opbygning (layout)?
Rubrik, underrubrik, mellemrubrikker, manchet, billede, byline
brødtekst, spalter, faktaboks, andet...
 
Blikfang
Hvor er der blikfang i artiklen? (Hvordan fanger artiklen dit øje?)
Indre komposition (tekstens indhold)
Emne
Hvad handler artiklen om?
 • Et tema
 • En nyhed
 • En problemstilling
 • Andet?
Hvordan behandles dette?:
 • Forsøger artiklen at fortælle om emnet?
 • Forsøger artiklen at undersøge emnet?
 • Forsøger artiklen at kommentere eller debattere emnet?
 • Forsøger artiklen at løse noget eller finde svar?
Inddelinger i teksten
Skab et overblik over indhold og afsnit i teksten.
 
Hvordan er artiklen bygget op? Eksempel:
 1. Start (præsentation)
 2. Midte (uddybning, behandling af emnet)
 3. Afslutning (konklusion)
Er tekstens indhold delt op i afsnit?
 • Er der mellemrubrikker? Hvad afslører de?
 • Er der andre inddelinger af indholdet?
Artikel-modeller
Hvordan er de vigtigste informationer fordelt i artiklen?
 - Altså: Hvordan er artiklen opbygget for at fastholde vores interesse?

Er der gjort brug af: 
 
3. Personer
Personer Hvem følger vi i artiklen?
Særlige træk 
Er der noget særligt at bemærke omkring personen/personerne i artiklen? Type, baggrund
 
Lav en personkarakteristik (hvis det er relevant).
Interviews
Er der interviews (research-interviews)
 • Hvem er blevet interviewet
 • Hvad siger de af vigtige ting?
 • Hvilke funktioner har de?
 • Hvilke kildetyder er de?
Er der korte eller lange citater?
Hvordan er de vigtige for artiklen, og hvordan bruges de?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Sted:
Danmark, København, skole, ulykkessted, udlandet, familie mm.
 
Omgivelser / sociale forhold:
Hvilke forhold er beskrevet? Fx: ghetto, krigszone, indvandrermiljø, overklassen, hjemløshed osv.
Miljøbeskrivelse
Hvordan beskriver journalisten miljøet?
Hvorfor beskrives miljøet?
 
Bruges miljøet til at afspejle situationen eller personer?
Beskrives miljøet med sansninger, stemninger eller følelsesmæssige oplevelser af miljøet?
Tid
Hvilken tid omhandler artiklens indhold?
(En nyhedsartikels indhold er som oftes højaktuel, hvorimod en baggrundsartikels indhold kan gå mange år tilbage)
 
Hvis der er et billede, hvilken tid er billedet taget i?
 
5. Virkemidler
Sproglig stil
Hvordan er sproget i artiklen (Hvilken effekt har det?): 
 • Meget beskrivende. Fx brug af mange tillægsord.
 • Lav stil. Hverdagsagtigt. Let tilgængeligt sprog.
 • Høj stil. Svært tilgængeligt sprog.
 • Gammeldags sprog. Brug af ældre ord og termer.
 • Fagspecifikt sprog: mange fagord / ekspert-sprog.
 • Lånes der fra andre genrer, fx novelleagtigt sprog.
 • Andet: Fx kraftig brug af internationalt sprog / fremmedord.
Sproglige virkemidler
Find eksempler i artiklen, hvor virkemidler bruges til at forstærke artiklens indhold. Sproglige virkemidler er der, hvor journalisten "leger" med sproget.
 
1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i teksten).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har journalisten valgt at bruge disse virkemidler?
 
Se oversigten over "sproglige virkemidler"
 
Eksempler på virkemidler: Metaforer, gentagelser, overdrivelser, talemåder, ordsprog, bandeord, rim, ironi, opremsninger, fagsprog m.m.
Symbolik Er der symbolik i sproget.
Retorik
Retorik = sproglige metoder til at overbevise med. Altså hvordan prøver journalisten / afsenderen at overbevise dig om noget? 
 
Hvilke holdninger er der i artiklen? (opinionsartikler)
Hvordan kommer de til udtryk?
 • Argumentation: Hvilke argumenter bruges der? Bliver der brugt beviser, undersøgelser eller andet? 
 • Eksempler og cases. Hvordan bruges de?
 • AppelformerTales der til din fornuft, følelser eller tillid? (læs mere)
Fotos/grafik
Er der fotos, tegninger, karikaturer, skemaer, diagrammer.
Hvad er deres funktion? Hvordan virker de på artiklen?
 
6. Fortolkning
Rubrik / underrubrik
Rubrik (artiklens overskrift)
Hvilke forventninger får man, når man læser rubrikken?
Er der ordspil, ironi, humor, hints eller andet i rubrikken?
Hvordan passer rubrikken til indholdet i artiklen?
 
Underrubrik (under-overskrift) *
Hvilken funktion har underrubrikken?
Hvordan "spiller den sammen" med rubrikken?
 
* Underrubrik: Ofte en enkelt linje som er placeret lige under rubrikken. En underrubrik kommenterer eller supplerer rubrikken.
Manchet
Hvilken funktion har artiklens manchet *?
 • Er det et lille resume af artiklen?
 • Er det ekstra oplysninger?
 • Er det en præsentation af "problemet" i artiklen?
 • Andet?
* Manchet: To eller flere linjer som er placeret lige inden artiklens start. En manchet er ofte et resume eller en præsentation af artiklens indhold.
Tema
Hvilket tema behandler artiklen?
Fx: ungdomliv, økonomi, terror, sociale medier, religion osv.
Budskab
Er der en hensigt med artiklen eller et budskab?
Vinkling Hvilken vinkel har journalisten valgt på emnet?
Kommunikation
Hvordan kommunikerer artiklen/journalisten med læseren?
 
1. Artiklen informerer læseren
2. Artiklen tilkendegiver en mening
3. Artiklen ønsker at påvirke læserens holdning
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du? Er artiklen god?
Hvilke tanker og følelser vækker artiklen i dig?
Kommer nyheden eller holdningen ud til modtageren?
Vil du kunne anbefale den til andre? Til hvem og hvorfor?
Målgruppe
Hvem er artiklen rettet imod / skrevet til?
(Hvem er målgruppen?)
De 5 kriterier
Opfylder artiklen "De 5 nyhedskriterier".
Perspektivering
Hvilke andre artikler eller andre tekster kan man sammenligne med? Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning 

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node