Essay

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder essayet?
Forfatter Hvem har skrevet det? Relevant information om forfatteren.
Kilde Hvor er essayet bragt?
År Hvornår er essayet skrevet?
Genretræk
Vis at essayet indeholder genretræk. Hvor ser man det?
 
2. Komposition
Note: Man kan opdele komposition i indre og ydre komposition. Læs mere her.
Tema/emne
Hvilket emne behandler essayet?
Resume
Kort genfortælling af handlingen?
 
Lav eventuelt en handlingslinje.
Konflikt Er der et problem som, forfatteren forsøger at behandle eller løse i sit essay. 
Opbygning
Et essay er ofte opbygget af disse 3 dele:
 • Det konkrete: emnet præsenteres, beskrives, forklares
 • Det erindrinde: personlige erfaringer, minder om emnet
 • Det reflekterende: der tænkes over emnet og emnet belyses fra flere vinkler
Passer det eller afviger det?
Hvor ser man de forskellige dele?
Afsnit
Kan du inddele teksten i afsnit? (de kan både være tydeligt markeret i layoutet, men det kan også været et skfit i handling)
 
Giv evt. afsnittene en passende overskrift.
 
3. Personer
Fortæller
Er der en fortæller? Hvem er det?
 
Hvilken rolle har fortælleren?
- Fx hvis det er et barn, der fortæller historien - kan man så høre på fortællerens tanker og sprog, at verden ses fra et barns synsvinkel.
Personer
Optræder der personer i essayet? 
Særlige træk 
Er der noget særligt at bemærke omkring personen/personerne i essayet? Type, baggrund
 
Lav en personkarakteristik (hvis det er relevant).
Relationer Hvilke relationer har jeg-personen til de andre personer der bliver omtalt i essayet? (Familie, venner, kæreste, fjende, fremmed osv.)

Beskriv de vigtigste relationer: Hvordan har de det med hinanden? Hvilke betydninger har de haft for forfatterens reflektioner (tanker).

Brug eventuelt relationsmodellen for at skabe overblik.
 
4. Miljø / tid
Miljø
Er der steder i essayet, der udspiller sig i et konkret miljø?
Er miljøet vigtigt for handlingen?
Er miljøet beskrevet med sansninger / stemninger? 
 
Lav evt. miljøbeskrivelse, hvis det er relevant
Tid Er der konkrete tidsangivelser i essayet? (ofte i forbindelse med en erindring)
 
5. Virkemidler
Sproglig stil
Hvordan er sproget i essayet:
 • Meget beskrivende. Fx brug af mange tillægsord.
 • Lav stil. Hverdagsagtigt. Let tilgængeligt sprog.
 • Høj stil. Svært tilgængeligt sprog.
 • Gammeldags sprog. Brug af ældre ord og termer.
 • Fagspecifikt sprog: mange fagord og brug af ekspert-agtigt sprog.
Sproglige elementer
Se, om du kan finde sproglige elementer i essayet: 
 • Beskrivelser: detaljerede beskrivelser om person, ting, tanker, sted eller andet
 • Refleksioner: forfatterens tanker og overvejelser
 • Ræsonnement: samler tankerne for at lave en konklusion
 • Erindringer: særlige hændelser fra tidligere del af ens liv
 • Sansninger: høre-, lugte-, syns-, smags- og følesanser
 • Indre monolog: en stemme inde i personen - enetale
 • Tankestrømme: rækker af tilfældige tanker
 • Forundringer: noget, man overraskes over og tænker videre over
 • Tankeeksperiment: …”hvad nu hvis…”
Find eksempler i teksten, hvor forfatteren bruger sproglige virkemidler. Sproglige virkemidler er der, hvor forfatteren "leger" med sproget for at forstærke indholdet. Forhold dig til:
 
1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker stederne).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har forfatteren valgt at bruge disse virkemidler?
 
Se oversigten over "sproglige virkemidler"

Eksempler på virkemidler: Metaforer, gentagelser, overdrivelser, bandeord, rim, ironi, tempo, slang, opremsninger, m.m.
Symboler
Findes der ting eller begreber i essayet, som kan have en symbolsk betydning.

Eksempel:
En vissen blomst: en kærlighed, som er 'visnet hen'.
En mur: en grænse mellem noget...
 
6. Fortolkning
Titel
Hvilke forventninger får man når man læser titlen?
Hvad betyder titlen? Symbolik?
Er der ordspil, ironi, humor, hints eller andet i titlen?
Er der sammenhæng med handlingen?
Intertekstualitet
Har essayet steder, hvor der bevidst peges på, eller lånes, indhold fra andre kendte tekster, film eller billeder.
Vinkling Kan man tale om, at forfatteren anskuet nogle emner/problemstillinger fra en bestemt vinkel?
Politik og samfund
Er essayet et udtryk for den samtid, den er skrevet i?
Har essayet en holdning til samfundet?
Kommenterer essaet på ting, politik eller mennesker, som tilhører den tid, den er skrevet i?
Er det samfundskritisk eller samfundsbevarende?
Budskab Hvilke konklusioner er forfatteren kommet frem til?
Er forfatteren blevet klogere i løbet af teksten?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om essayet?
Hvilke tanker og følelser vækker essayet i dig?
Kommer budskabet ud?
Ville du anbefale dette essay til andre? Hvorfor?
Målgruppe Hvem er essayet henvendt til? Hvem vil få mest ud af at læse essayet? (Hvem er målgruppen)
Perspektivering
Hvilke andre tekster kan man sammenligne essayet med?
Hvad er ens / hvad er forskelligt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node