Billedbog

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder bogen?
Forfatter Hvem har skrevet historien? Relevant information om forfatteren.
Illustrator Hvem har lavet bogens illustrationer (billeder)
Serie Er den en del af en billedbogssamling?
År Hvornår er bogen skrevet?
Litterær periode Den tid, som billedbogen er skrevet i. Eksempler: Det moderne gennembrud, efterkrigstiden, 80'erne, 90'erne, i dag.
Undergenre
Hvilke undergenrer er der tale om?
Børnebog, ungdoms-billedbog, fantastisk, realistisk, gyser el. andet. 
 
2. Komposition
Indre komposition (handling)
Resume
Kort genfortælling af handlingen.
Plot
Hvad er plottet i historien? (Hvad er det, som hovedpersonen skal?)
Konflikt
Hvad er konflikten? (problemet som bærer handlingen).
Hvad forhindrer hovedpersonen i at nå nemt hen til sit mål?
Vendepunkter
Find vendepunkter. (Hvor i handlingen tager historien vigtige drejninger?)
Handlingsforløb
Hvordan forløber handlingen:
 • Lineært handlingsforløb (kronologisk)
 • Opbrudt handlingsforløb (tidsspring, flashback osv.)
 • Cirkulært handlingsforløb
 • Parallelle handlinger
 • Se mere
Handlingslinje
Lav eventuelt en handlingslinje.
 
Du kan bruge en handlingslinje til at vise og forklare, hvordan handlingen er sat sammen af forskellige dele og vendepunkter.
Fortalt tid
Hvor lang tid spænder handlingen over? Fx: en dag, en time, en uge.
Fortællekneb
Er der brugt fortællekneb, som kan gøre handlingen mere interessant? Fx:
Tre-akter-model / Plot-point-model
Tre-akter-modellen (også kaldet Plot-point-modellen) kan bruges til at vise om handlingen er inddelt i 3 akter, og hvor vendepunkterne er. 
 1. Indledning + vendepunkt
 2. Udvikling + vendepunkt
 3. Afslutning
Tre-akter-modellen kan fx bruges, når berettermodellen ikke bruges.
Berettermodel Anslag, præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, klimaks, udtoning.
Ydre kompostion (layout og billedopbygning)
Grafisk opbygning
Antal sider og kapitler.
Hvordan er tekst og illustrationer placeret i forhold til hinanden på de enkelte sider?
Er teksten opbrudt eller hænger den sammen?
Er der et system i opbygningen, eller er der en ny opbygning til hver side?
Illustration-kompostioner Hvordan er de enkelte illustrationer opbygget? Hvorfor?
Vælg kun 2-3 billed-eksempler til en kort billedanalyse.
 
3. Personer
Fortæller / synsvinkel
Er det en jeg-fortæller, en 3.personsfortæller, en alvidende fortæller osv.?
 
Er der indre eller ydre synsvinkel?
 
Fortællerens funktion:
Er fortælleren neutral eller kommenterende?
Er tekstens sprog eller indhold på nogen måde påvirket af fortælleren? Fx hvis man kan mærke, at fortælleren er et barn.
Hovedperson
Hvem følger vi i historien?
Bi-personer Andre personer som kan være vigtige for historien, men som ikke er beskrevet så grundigt som hovedpersonen.
Relationer
Hvilke relationer har hovedpersonen til de andre personer i billedbogen? (Familie, venner, kæreste, fjende, fremmed osv.)
 
Beskriv de vigtigste relationer: Hvordan har de det med hinanden? Er de uvenner, anspændt, elskende, beskyttende osv.
 
Brug eventuelt relationsmodellen for at skabe overblik.
Karakteristik
Lav en indre og ydre personkarakteristik af en eller flere vigtige personer.
 
Hvordan spiller forholdet mellem tekst og billede sammen?
Personudvikling
Hvordan udvikler personen sig igennem handlingen? 
Gennemgår personen en overgang eller forandring?
Gennemgår personen et statusskift?
 
Brug eventuelt disse værktøjer:
Navne-symbolik
Har navnene på personerne en symbolsk betydning?
 
Nogle gange betyder personernes navne noget, og har betydning for, hvordan vi skal opfatte dem i historien. Der findes oversigter over navnes betydninger i bøger og på nettet?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Hvilke miljøer foregår handlingen i?
Hvordan er miljøet beskrevet i teksten?
Hvordan er miljøet fremstillet i billederne?
 
Miljø (betydning)
Er miljøet vigtigt for personerne, meningen og ideen med historien? 
 
Bruges miljøet til at afspejle hovedpersonen?
Altså: bliver miljøet beskrevet for, at vi bedre kan forstå personens væremåde og følelser?
 
Har miljøet symbolsk betydning?
Eksempel 1: en skov = det ukendte, farlige
Eksempel 2: En mennesketom gade = ensomhed osv.
Tid
Hvilken tid foregår handlingen i.
Eksempler: Det moderne gennembrud, under 2. Verdenskrig, efterkrigstiden, 1980’erne, vores tid, fremtiden eller andet?
 
Er tiden den samme som den tid, bogen er skrevet i?
 
Er tiden vigtig?:
Bruger billedbogen tiden, den foregår i, til noget? 
Tegner den et billede af tiden?
 
5. Virkemidler
Sproglig stil
Hvordan er den sproglige stil i bogens tekst:
 • Minimalistisk (showing not telling)
 • Beskrivende (mange detaljer, mange tillægsord)
 • Høj stil (svært sprog, intellektuelt, formelt)
 • Lav stil (let sprog, normalt, hverdagsagtigt)
 • Gammeldags sprog
Find eksempler i teksten, hvor forfatteren bruger sproglige virkemidler. Sproglige virkemidler er der, hvor forfatteren "leger" med sproget.
 
1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i teksten).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har forfatteren valgt at bruge disse virkemidler?
 
Se oversigten over "sproglige virkemidler"

Eksempler på virkemidler: Metaforer, gentagelser, overdrivelser, bandeord, rim, opremsninger, m.m.
Efterlader teskten eller billederne "tomme pladser"? 
 
Steder, hvor læseren selv skal forestillie eller gætte sig til indholdet?
Fylder tekst eller billede de tomme pladser ud hos hinanden?
Symboler
Findes der ting eller begreber i billedbogen, som kan have en symbolsk betydning. Det kan både være tekst og illustrationer. 

Eksempler:
En vissen blomst = en kærlighed, som er 'visnet hen'.
En mur = en grænse mellem noget...
Plotnøgle
Findes der en plotnøgle i billedbogen?
Hvor er den? / hvordan skal den forstås?
Tone/stemning
Hvilken tone (stemning) er der i billedbogen?
Hvorfor har forfatteren valgt denne stemning?
Hvad er med til at skabe denne stemning?
 
Eksempler:
- Alvorlig, mystisk, humoristisk, romantisk, ironisk, tragisk, spændende, erotisk, mørk, positiv, energisk, barnlig, trist, sørgelig, magisk, realistisk, overdrevet, kunstnerisk, plat osv.
Farver
 • Sort/hvid eller farve
 • Naturlige, skarpe, eller afdæmpede farver
 • Stemningsfarver
 • Symbolske farver (farvesymbolik)
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilke temaer behandler billedbogen?
Fx: Kærlighed, pubertet, sygdom, ensomhed, mobning, venskab.
Der kan sagtens være flere temaer.
Intertekstualitet
Har billedbogen steder, hvor der bevidst peges på, eller lånes, indhold fra andre kendte tekster, film eller billeder.
Budskab
Hvad kan vi lære af fortællingen? Hvad vil forfatteren med denne billedbog?
Politik og samfund
Har billedbogen en holdning til det samfund den beskriver? Hvilken?
Kan man sige, at billedbogen er samfundskritisk eller samfundsbevarende?
Titel
Hvilke forventninger får man når man læser titlen?
Hvad betyder titlen? Symbolik?
Er der ordspil, ironi, hints eller andet i titlen?
Er der sammenhæng med handlingen?
Slutning
Hvordan slutter billedbogen?
 • Positiv / harmonisk slutning
 • Åben slutning
 • Negativ / mørk slutning
Hvorfor slutter bogen som den gør?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om billedbogen?
Hvilke tanker og følelser vækker den i dig? Hvorfor?
Kommer budskabet ud?
Ville du anbefale den til andre?
Målgruppe Hvem er billedbogen til? Hvem vil få mest ud af at læse den?
Perspektivering
Hvilke andre tekster kan man sammenligne billedbogen med?
Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Coydan Tekst & Node