Roman

 
 
1. Info
Titel Hvad hedder romanen?
Forfatter
Hvem har skrevet romanen?
Find relevant information om forfatteren.
Serie Er romanen en del af en bog-serie? 
Udgivelsesår Hvornår er romanen skrevet?
Litterær periode
Den tid, som romanen er skrevet i.
Eksempler: Romantikken (1800 - 1870)
Undergenre Science fiction, gyser, ungdomsroman, krimi, kærlighedsroman, fantasy m.m.
 
2. Komposition
Indre komposition (handling)
Referat
Genfortælling af handlingen?
Hvad er plottet?
Handlingslinje Lav eventuelt en handlingslinje / tidslinje med de vigtigste steder og vendepunkter i handlingen.
Konflikt
Hvad er konflikten?
Hvad vil / skal hovedpersonen?
Handlingsforløb
Er romanen inddelt i kapitler? (Hvordan, hvor mange?)
 
Hvordan forløber handlingen: (læs mere)
 • Lineært handlingsforløb (kronologisk)
 • Opbrudt handlingsforløb (tidsspring, flashback osv.)
 • Cirkulært handlingsforlø
 • Parallelle handlinger
 • Rammefortælling
Fortællekneb
Fortalt tid
Hvor lang tid spænder handlingen over?
Fx: et forår, en uge, flere år.
Berettermodel
Kan man bruge berettermodellen?
- Lav en berettermodel, hvis den kan bruges.
Ydre komposition (udseende)
Layout
Er der noget særligt ved romanens layout udenpå og inde i bogen? Hvilken effekt har det?
 
Eksempler:
 • Bogens omslag / forsidebillede. Hvordan spiller det sammen med indholdet?
 • Forskellige skrifttyper (font) i teksten?
 • Tydelige afsnit eller inddelinger i teksten.
 • Billeder eller grafik?
 
3. Personer
Fortæller / synsvinkel
Fortæller:
Hvilken type fortæller er der i teksten? Er det en jeg-fortæller, en 3.personsfortæller, en alvidende fortæller?

Synsvinkel:
Er der indre eller ydre synsvinkel?
Skiftes der synsvinkel undervejs, til en anden person?
 
Ekstra: Er tekstens sprog eller indhold på nogen måde påvirket af fortælleren? Fx hvis man kan mærke, at fortælleren er et barn.
Hovedperson
Hvem er hovedpersonen? (Der kan være flere!)
Hvilke kendetegn, personlighedstræk har personen?
Hvad er hovedpersonens motivation i historien? Har personen et mål?
  
Lav en personkarakteristik af en eller flere vigtige personer.

Ekstra (hvis det er relevant):
Kan du identificere dig med personen? Hvad genkender du?
Er personen repræsentant for en større gruppe af mennesker?
Hvordan er personen vigtig for historien? Beskriv personens rolle.
Bi-personer Andre personer som kan være vigtige for historien, men som ikke er beskrevet så grundigt som hovedpersonen.
Relationer
Hvilke relationer har hovedpersonen til de andre personer i novellen? (Familie, venner, kæreste, fjende, fremmed osv.)
 
Beskriv de vigtigste relationer: Hvordan har de det med hinanden? Er de uvenner, anspændt, elskende, beskyttende osv.
 
Brug eventuelt relationsmodellen for at skabe overblik.
Personudvikling
Går hovedpersonen igennem en udvikling, forandring eller overgang? Her er nogle eksempler:
 • Bliver klogere
 • Ændrer holdning
 • Ændrer status
 • Ændrer fysik
 • Fra barn til voksen
 • Andet? 
Lav eventuelt et udviklingsdiagram eller en udviklingslinje.
Navne-symbolik
Har navnene på personerne en symbolsk betydning?
 
Nogle gange betyder personernes navne noget, og har betydning for, hvordan vi skal opfatte dem i historien. Der findes oversigter over navnes betydninger i bøger og på nettet?
 
4. Miljø / tid
Miljø
Find eksempler i teksten hvor miljøet bliver beskrevet af forfatteren. Er der noget særligt at bemærke om den måde, miljøet beskrives på?

Sted:
Der, hvor handlingen foregår. Fx Danmark, Sverige, gymnasium, lejlighed, på landet, en båd osv.

Omgivelser / sociale forhold:
Fx underklasse, mellemklasse, overklasse, parcelhus-kvarter, kriminelt-miljø, på gaden, ghetto, adel, bondesamfund, krigshærget område osv.
 
Miljø (betydning)
Er miljøet vigtigt for meningen og ideen med historien? Hvorfor har forfatteren valgt dette miljø?
 
Bruges miljøet til at afspejle hovedpersonen?
Altså: bliver miljøet beskrevet for, at vi bedre kan forstå personens væremåde og følelser?

Har miljøet symbolske betydninger?
- Eksempel 1: en skov = det ukendte, farlige
- Eksempel 1: En mennesketom gade = ensomhed osv.
 
Har vejret eller årstiden en betydning? Fx:
Gråvejr = tristhed.
Forår = fornyelse, ungdom.
Tid
Hvilken tid/periode foregår romanen i?
Eksempler: Det moderne gennembrud, under 2. Verdenskrig, efterkrigstiden, 1980’erne, vores tid, fremtiden eller andet.
 
Er tiden den samme som den tid, romanen er skrevet i?
 
Samtid:
Bruger romanen tiden, den foregår i, til noget?
Tegner den et billede af tiden?
 
5. Virkemidler
Sproglig stil
 • Minimalistisk
 • Beskrivende (mange detaljer, mange tillægsord)
 • Høj stil (svært sprog, intellektuelt, formelt)
 • Lav stil (let sprog, normalt, hverdagsagtigt)
 • Gammeldags sprog
 • Andet?
Sproglige virkemidler
Find eksempler i romanen, hvor forfatteren "leger" med sproget og forstærker oplevelsen ved hjælp af sproglige virkemidler.

1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i romanen).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har forfatteren valgt at bruge disse virkemidler?

Se oversigten over "sproglige virkemidler"

Eksempler på sproglige virkemidler: Metaforer, gentagelser, overdrivelser, bandeord, rim, ironi, slang, opremsninger m.m.
Symboler
Find eksempler på ting eller begreber, som kan have en symbolsk betydning i teksten.
 
Eksempel:
En vissen blomst: en kærlighed, som er 'visnet hen'.
Plotnøgle
Findes der en plotnøgle i romanen? (Der kan være flere).
Hvor er den? / hvordan skal den forstås?
Tone
Hvilken tone (stemning) er der i novellen?
Hvorfor har forfatteren valgt denne stemning?
Hvad er med til at skabe denne stemning?
 
Eksempler:
- Alvorlig, mystisk, humoristisk, romantisk, ironisk, tragisk, spændende, erotisk, mørk, positiv, energisk, barnlig, trist, sørgelig, magisk, realistisk, overdrevet, kunstnerisk, plat osv.
 
6. Fortolkning
Tema Hvilket tema behandler romanen?
Fx: ungdom, venskab, seksualitet, ensomhed, krig, sygdom osv.
Der kan sagtens være flere temaer.
Intertekstualitet Har romanen steder, hvor der bevidst peges på, eller lånes indhold fra, andre kendte tekster, film eller billeder.
Budskab
Hvad vil bogen lære os? Hvad er budskabet
Hvordan fandt du frem til det?
Politik og samfund
Har romanen en holdning til det samfund den beskriver? Hvilken?
Kan man sige, at romanen er samfundskritisk eller samfundsbevarende?
Titel
Hvilke forventninger får man, når man læser titlen?
 
Hvad betyder titlen? Indeholder den symbolik?
Er der ordspil, ironi, humor, hints eller andet i titlen?
 
Er der sammenhæng mellem titel og handling?
Slutning
Hvordan slutter romanen?
 • Positiv / harmonisk slutning
 • Åben slutning
 • Negativ / mørk slutning
Hvorfor slutter romanen som den gør?
Målgruppe
Hvem er målgruppen? Hvorfor?
Rammer den målgruppen? Hvordan?
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om romanen?
Hvilke tanker og følelser vækker romanen i dig?
Kommer budskabet ud?
Vil du anbefale den til andre? Hvorfor?
Perspektivering
Hvilke andre tekster kan man sammenligne med?
Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node