Fantasy

 
 
 
1. Info
Titel Hvad hedder historien?
Forfatter
Hvem har skrevet historien?
Find relevant information om forfatteren.
År Hvornår er historien / bogen skrevet?
Genretræk
Er der tydelige genretræk? Hvor?
Læs mere om  i fantasy-genren.
 
2. Komposition
Indre komposition (handling)
Resume Genfortæl handlingen i korte træk, og forklar plottet i historien (Hvad er det, som hovedpersonen skal?)
Konflikt
Hvad er konflikten? (problemet som bærer handlingen).
- Hvad forhindrer hovedpersonen i at nå nemt hen til sit mål?
Handlingslinje
Med en handlingslinje kan man vise:
 • vigtige steder i historien
 • om handlingen kan inddeles i forskellige dele
 • hvor historiens vendepunkter er
 • hvor der sker et plot-twist (hvis der er et). Altså en uventet drejning i handlingen.
Kontraktmodel
Følger historien Kontraktmodellen (hjem–ude–hjem).
 
- Fantasy-genren er på nogle områder beslægtet med eventyr-genren, og kan derfor bruge nogle af de samme byggesten. Fx kan det være relevant at kigge på Kontraktmodellen.
Tidsforløb
Hvor lang tid strækker handlingen sig over?
Er handlingen kronologisk opbygget eller springer den i tid?
Ydre komposition (udseende)
Forside
Hvordan ser bogens forside ud?
Hvordan passer den til indholdet?
Er den vigtig på andre måder?
Kapitler og inddelinger
Er bogen inddelt i kapitler? Hvor mange?
Er der andre indelinger i bogen?
Grafik
Er der grafik i bogen?
Hvordan er den udført? Tegnet, malet, computergrafik, fotos osv.
 
Er der et system i brugen af grafik?
Hvordan spiller grafik og tekst sammen?
Hvordan er grafikken ellers vigtig i bogen?
 
3. Personer
Fortæller / synsvinkel
Fortæller:
Hvilken type fortæller er der i teksten?

Synsvinkel:
Bruges der indre, ydre, alvidende synsvinkel?
Vigtige personer
Hvem er hovedpersonen?
Hvilke kendetegn, personlighedstræk har personen?
Hvad er hovedpersonens motivation i historien? Har personen et mål?

Modstanderen / fjenden (hvis det er relevant)
Hvem yder modstand til hovedpersonen.
Hvad kendetegner modstanderen?
Er fjenden en modsætning til hovedpersonen? Hvordan?
 
Andre vigtige personer
Fx: ven, familiemedlem, hjælper.
Hvad kendetegner disse personer?
 
Lav evt. personkarakteristikker af de vigtigste personer.
 
Ekstra (hvis det er relevant):
Kan du identificere dig med personen? Hvad genkender du?
Er personen repræsentant for en større gruppe af mennesker?
Hvordan er personen vigtig for historien? Beskriv personens rolle.
Personudvikling
Hvordan udvikler personen sig igennem handlingen?
Gennemgår personen en overgang eller forandring?
Gennemgår personen et statusskift?
 
Brug eventuelt disse værktøjer:
Magiske væsner
Hvilke magiske personer, væsner eller dyr møder vi i historien?
Hvordan er de magiske?
Hvad er deres funktion? (Hvorfor er de med?)
Persongalleri
I fantasy kan der være mange personer og væsner at holde styr på. Få et overblik ved fx at lave et persongalleri. Skema til dette findes nederst på siden med personkarakteristik.
Relationer / Aktantmodel
Hvilke relationer har hovedpersonen til de andre personer i historien? (Familie, venner, fjender, osv.)
 
Hvad betyder disse relationer for hovedperson? Altså: hvilken værdiladning har de?
 
Aktantmodellen kan vise, hvad forholdet er mellem hovedpersonen og andre figurer i handlingen (bruges kun, hvis det er relevant, da den normalt bruges til eventyr).
Relationsmodellen kan bruges til at gøre det synligt, hvordan hovedpersonen har det med de andre personer i historien.
Navnesymbolik
Betyder navnene noget?
- Brug evt. en hjemmeside om navnesymbolik.
 
4. Miljø / tid
Verdener
Hvor foregår historien?
 
I fantasy-genren skelnes der mellem:
Den primære verden: En verden, som den i virkeligheden.
Den sekundære verden: En magisk verden, hvor alt er muligt.
 
Her er de 3 muligheder, man ser forfattere bruge i fantasybøger:
 1. Der eksister kun en verden, den sekundære verden* (altså den magiske verden). Fx "Ringenes Herre".
 2. Der eksisterer to verdener. Den primære verden og den sekundære verden ved siden af hinanden.
  A) personer kan besøge den sekundære verden via en magisk passage. Fx "Harry Potter".
  B) Væsner og fænomener fra den sekundære verden kan bryde ind eller vise sig i vores primære verden.
Miljø
1) I hvilket miljø foregår handlingen? Vikingeborg, landsby osv.
2) Sociale forhold: Hvilke vilkår lever personen under?
3) Find eksempler i teksten, hvor miljøet bliver beskrevet. 
 
Lav evt. en miljøbeskrivelse.
Miljøets betydning
Hvad betyder miljøet for den måde, vi skal opfatte personer og handling på?
- Fx er miljøet som hovedpersonen bor i, vigtigt for at vi kan lære personens væremåde og intentioner at kende.
 
Har miljøet symbolske betydninger? Eksempler:
 • en skov = det ukendte, farlige,
 • et bjerg = noget uoverskueligt
 • en frossen sø: tristhed, at sidde fast i livet
 • snedækket landskab = hårde tider
 • himlen = frihed, muligheder
 • en blomstereng: balance, fred, lykke
 • en lang vej: en udfordrende rejse
Har vejret eller årstiden på billederne en betydning? Fx:
Gråvejr = tristhed.
Forår = fornyelse, ungdom.
Tid
Hvilken tid foregår handlingen i?
fx nutid, middelalder-agtig tid, vikingetiden, ingen bestemt tid osv.
 
Er der tidsrejser eller andet der ændrer på tiden i handlingen?
 
5. Virkemidler
Symboler
Fx: en blomst kan symbolisere kærlighed, et sværd kan symbolisere mod osv. (Ofte steder og ting). Læs mere.

- Eksempel: Ringen i "Ringenes herre" symboliserer magt.
Modsætninger
Hvilke tydelige modsætninger er der?
God/ond, barn/voksen, glæde/sorg, modig/bange, rig/fattig, ven/fjende osv.
 
- I fantasy-genren vrimler det med modsætninger. De skarpe modsætninger gør det nemmere at forstå, hvad historien vil nedenunder al magien og den ukendte verden vi præsenteres for.
Magiske elementer
Hvilke magiske elementer er der?
Fx tryllestav, drager, hekse, osv.
 
Har de en vigtig funktion i handlingen? Hvilken?
Fantasemer
Fantasemer er nogle elementer, som de fleste fantasy-fortællinger indeholder og som dermed er med til at definere genren. Altså genretræk.
 
Hvilke fantasemer kan man finde i denne historie?
 • Den magiske passage
 • Det magiske objekt
 • Det magiske sammenstød
 • Budbringeren
 • Den sekundære verden
Læs mere om fantasemer under genretræk.
Sproglige virkemidler
Sproglige virkemidler er der, hvor forfatteren "leger" med sproget.
Find eksempler, hvor forfatteren bruger disse sproglige virkemidler.

1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i teksten).
2. Hvilke virkemidler er der tale om?
3. Hvorfor har forfatteren valgt at bruge disse virkemidler?

Se oversigten over "sproglige virkemidler"

Eksempler på virkemidler: rim, gentagelser, remser, humor, overdrivelser, ironi, formelsprog, opremsninger, talemåder osv.
 
6. Fortolkning
Tema
Hvilket tema behandler historien?
Her er nogle af de mest almindelige temaer i fantasy-genren: Kærlighed, udvikling, livsrejse, skæbne, kampen mod det onde, krig og magt, frihed, at finde sit værd, venskab/sammenhold.

Der kan sagtens være flere temaer.
 
Budskab
Hvordan skal historien forstås? Hvad prøver den at sige noget om og kan vi lære noget af den?
 Er der symbolske betydninger i handlingen og budskabet?

- Den fantastiske fortælling handler om noget, der foregår i en magisk eller parallel verden til vores, men som ofte kan overføres til den virkelige verden og vores almindelige liv.
Politik og samfund
Prøver fortællingen at kommentere på, eller forholde sig til politik og samfund i vores verden? Er det samfundskritisk?
Titel
Hvilke forventninger får man når man læser titlen?
Er der ordspil, ironi, humor, hints eller andet i titlen?
 
Hvad betyder titlen? Er den symbolsk?
Hvilken sammenhæng er der mellem titel og handling?
Målgruppe
Hvem er historien henvendt mod? Hvem er målgruppen?
Fx: børn, unge, voksne.
 
7. Konklusion
Vurdering
Hvad synes du om historien?
Hvilke tanker og følelser vækker den i dig?
Kommer budskabet ud til modtageren?
Vil du anbefale den til andre? Hvorfor/hvorfor ikke?
Perspektivering
Hvilke andre tekster kan man sammenligne med?
Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download modellen til udfyldning

Al materiale på indidansk.dk må downloades, printes og kopieres til undervisningsbrug med aftale med Copydan Tekst & Node